Obchodní podmínky

Formulář k odstoupení od smlouvy ke stažení zde.

Obchodní podmínky pro Slovensko dostupné zde.

 

BETULA PENDULA s.r.o.

IČO: 292 26 945

DIČ: CZ29226945

se sídlem Zahradní 400/1, 664 41 Troubsko

vedená u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 67047

 

(dále také „Společnost“ nebo „prodávající“)

 

Provozovna na adrese:

Zahradní 400/1, 664 41 Troubsko

 

Pobočka na adrese:

Tř. 1 máje 328, 753 01 Hranice

 

Kontaktní údaje:

telefonní kontakt:           +420 776 273 392

e-mailová adresa:              info@betula.cz

webové stránky:                www.betula.cz

č. bankovního účtu:        237691911/0300

 

I. Úvodní ustanovení

 1. Odkazem na tyto všeobecné smluvní podmínky se, ve smyslu ustanovení § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník”), určuje část obsahu kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a  kupujícím, kterou Kupující objednává zboží/službu, která je předmětem koupě na základě kupní smlouvy.
 2. Tyto obchodní podmínky společnosti BETULA PENDULA upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě objednávky zboží Společnosti.
 3. Společnost se zabývá prodejem spotřebního zboží – doplňků stravy, sušeného ovoce a kosmetiky.
 4. Je-li smlouva mezinárodním (zahraničním) prvkem, strany prohlašují, že smlouva je v souladu s českým právem. Volba práva v prvním stupni nezbavuje kupujícího ochrany poskytované právem členského státu obvyklého bydliště, který nemůže být členem státu Soudu prvního stupně. L 188, 18.7.2008, s. 6. (1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právech osob nakládajících s duševním vlastnictvím.

 

II. Objednávka zboží 

 1. Objednávky je možné učinit následujícími způsoby, a to:
  • prostřednictvím elektronického obchodu (dále také jen „e-shop“),
  • elektronickou poštou (na e-mailovou adresu uvedenou výše),
  • osobně na provozovně či pobočce Společnosti,
  • telefonicky (na telefonním čísle uvedeném výše).
 2. Nákup prostřednictvím e-shopu probíhá tak, že kupující vybraný produkt či produkty vloží do košíku pomocí tlačítka „Koupit“, které se u jednotlivých produktů nachází.
 3. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“.
 4. Ceny uvedené na stránkách e-shopu jsou aktuální v momentě uskutečnění objednávky.
 5. Zboží je kupujícímu expedováno na základě zvolených platebních podmínek. U platební podmínky:

   

  • platba převodem na účet Betula – objednané a zaplacené zboží je expedováno po uhrazení kupní ceny
  • platba kartou – objednané a zaplacené zboží je expedováno po uhrazení kupní ceny
  • kartou on-line – objednané a zaplacené zboží je expedováno po uhrazení kupní ceny
  • platba dobírkou – objednané zboží je expedováno na základě zvoleného přepravce a dobírkovou částku platí kupující kurýrovi DPD nebo na výdejním místě Zásilkovny nebo na zvolené pobočce České pošty, a to hotově nebo kartou, a poté je zboží kupujícímu předáno.
 6. Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným druhem. Prodávající kupujícího o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou kupujícímu peníze vráceny.
 7. Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH a bez dopravy. Cena dopravy je připočtena k celkové ceně objednávky v závislosti na vybraném způsobu dopravy.
 8. Veškeré objednávky, které jsou zakončeny kliknutím na tlačítko „Objednat“, jsou závazné. Kupující tímto způsobem potvrzuje, že byl seznámen s obchodními podmínkami.
 9. Kupující po objednání obdrží potvrzovací email, jehož doručením dochází k uzavření kupní smlouvy. Současně s tímto e-mailem obdrží kupující Zásady ochrany osobních údajů, které jsou dostupné rovněž na stránkách e-shopu.

 

III. Platba a doprava zboží

 1. Platbu je možné provést následujícími způsoby:
  • hotově na provozovně či pobočce Společnosti
  • dobírkou (v tomto případě je účtován příplatek za platební transakci účtovanou dopravcem, aktuální výše příplatku je uvedena na webu v sekci ochod v procesu objednávky)
  • kartou online*
  • převodem na bankovní účet Společnosti

Účty Společnosti jsou:

 

Pro platbu v CZK: 237691911/0300

Pro platbu v EUR: 256538875/0300

Pro platbu v PLN: 301457485/0300

 

*Platit kartou je možné v případě, že byla vydaná v Evropské unii a máte u své banky povoleny platby na internetu. Tento platební způsob, který zajišťuje online platební brána ComGate, je šifrovaný a bezpečný.

 1. Doprava je možná následujícími způsoby:
  • osobním převzetím na provozovně nebo pobočce Společnosti
  • zasláním prostřednictvím České pošty formou balíku do ruky
  • zasláním prostřednictvím DPD
  • zasláním prostřednictvím Zásilkovny

Poplatky za jednotlivé způsoby dopravy jsou uvedeny v sekci obchod v procesu objednávky.

 1. K expedici objednaného zboží dochází nejdříve v den objednávky; zpravidla však 2. či 3. pracovní den od učinění objednávky. V případě zdržení objednávky o více než 7 pracovních dnů může kupující podat dotaz na Společnost na informaci o důvodu zdržení.
 2. Nepřevezme-li kupující věc, kterou si objednal, přestože mu byla prodávajícím po uzavření objednávky zaslána, nedochází tím automaticky k odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího. Kupující je povinen věc nejprve převzít a až následně může od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží. Kupující je povinen uhradit poštovné v případě, kdy si zboží nevyzvedne. Nepřevezme-li kupující věc dle věty první, náleží prodávajícímu úplata za její uskladnění ve výši Kč 100,- za každý den uskladnění, pokud danou věc pro kupujícího skladuje. Pokud si kupující věc nepřevezme do 10 dnů od jejího doručení, má prodávající právo odstoupit od smlouvy.

 

IV. Evidence tržeb

 1. Podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále jen „zákon o evidenci tržeb“) je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 2. Prodávající vystavuje účtenky dle zákona o evidenci tržeb v elektronické podobě zasílané emailem či v papírové podobě v závislosti na zvolené platební metodě a způsobu přepravy.

 

V. Trvanlivost, skladování zboží a doporučené dávkování

 1. Trvanlivost jednotlivých druhů zboží, doporučený způsob skladování, popřípadě doporučené dávkování je uvedeno na obalu jednotlivých produktů. 

 

VI. Odstoupení od smlouvy

 1. Spotřebitel je povinen uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb, jejichž plnění již začalo.
 2. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (prostřednictvím e-shopu, e-mailu či telefonicky), má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále také jen „občanský zákoník“) právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.
 3. Poruší-li jakákoliv strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
 4. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozím odstavci, a kupující v něm uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a případně čísla účtu pro vrácení peněz.
 5. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat mimo jiné na adresu sídla nebo provozovny prodávajícího či na e-mailovou adresu prodávajícího: info@betula.cz.
 6. V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijala, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.
 7. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 

Spotřebitel NEMŮŽE odstoupit od Smlouvy:


a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu,

d) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

e) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

 

VII. Práva z vadného plnění a vyřízení reklamace 

 1. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  • má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Kupující – spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 4. Kupující – podnikatel je oprávněn uplatnit právo z vady, kterou měla věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího – podnikatele založí i vada později vzniklá, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.
 5. Kupující je povinen oznámit vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co jí mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
 6. Ve výše uvedené lhůtě je kupující – spotřebitel oprávněn uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
  • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
  • bezplatné odstranění vady opravou,
  • přiměřenou slevu z kupní ceny,
  • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.
 7. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
 8. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující spotřebitel nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
 9. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí.
 10. Reklamaci kupujícího spotřebitele, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. Po uplynutí této lhůty má kupující – spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
 11. Prodávající se zavazuje o vyřízení reklamace kupujícího informovat e-mailovou zprávou.
 12. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující – spotřebitel uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
 13. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

 

VIII. Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů kupujících je pro Společnost důležitá a proto v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tzv. GDPR, vypracovala Společnost Zásady ochrany osobních údajů, které rovněž obdrží každý kupující (v Zásadách označovaný souhrnně jako zákazník) na svou e-mailovou adresu po dokončení objednávky uskutečněné prostřednictvím e-shopu, a které jsou současně dostupné i na stránkách e-shopu. 

 

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním Zákona.
 2. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.
 3. V případě sporu mezi kupujícím – spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na webových stránkách České obchodní inspekce.
 4. Společnost BETULA PENDULA s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Změny vstupují v platnost v okamžiku uveřejnění. Objednávky podané před změnou obchodních podmínek se řídí podmínkami platnými v době objednávky.
 5. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 15.11.2021.

  

Původní znění obchodních podmínek dostupné zde.

 Pravidla soutěže na FB zde: https://docs.google.com/document/d/1jhrzkwokhedZ4Q0bDemiX_KWPkJqS9r4BxfIFCYHIAY/edit

BETULA PENDULA s.r.o.

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

 

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15, Praha 2, 120 00

E-mail: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz